Korting op subsidie voor regio’s in de gevarenzone komt te vervallen

De subsidieregeling SectorplanPlus is bedoeld als impuls voor opleidingstrajecten die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)’.  Daarom is ook afgesproken dat instellingen die gebruik maken van de regeling daarmee de RAAT in hun eigen regio onderschrijven. Parallel daaraan is afgesproken dat in regio’s die naar aanleiding van de gesprekken met de commissie Werken in de Zorg onvoldoende vooruitgang boekten bij de aanpak van de arbeidsmarkttekorten, mogelijk een korting op de subsidie zouden krijgen van 25%. Deze afspraken zijn gemaakt in de tijd voordat Corona de hele gezondheidszorg op zijn kop zette.

Vandaag de dag ziet de wereld en de arbeidsmarkt er heel anders uit. Het ministerie benadrukt dat het onderschrijven van het RAAT en het helpen verwezenlijken van de doelstellingen onverminderd belangrijk zijn. Maar door de omstandigheden is het lastig in kaart te brengen wat de resultaten zijn en ligt de nadruk momenteel meer op het leren van de ontwikkelingen en anticiperen op de nieuwe werkelijkheid. Daar vindt het ministerie een mogelijke korting op SectorplanPlus niet bij passen. Juist in deze tijd is het belangrijk dat zorginstellingen erop kunnen vertrouwen de volledige subsidie die ze hebben aangevraagd en toegezegd hebben gekregen, ook te kunnen realiseren en ontvangen om daarmee maximaal bij te dragen aan een gezonde arbeidsmarkt.
Daarom is besloten om in ieder geval voor tijdvak 1 t/m 3 alle toegezegde subsidiebedragen, voor zover de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de voorwaarden is voldaan, zonder korting uit te keren. 

Ook voor het vierde tijdvak zal in 2020 geen korting op de voorschotten plaats vinden en wordt op een later moment gekeken wat in het licht van de gewijzigde omstandigheden voor de resterende looptijd passend is.