Tijdvak 4: opleidingen aangevraagd voor record aantal deelnemers

Een record aantal zorg- en welzijnsorganisaties heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in het laatste tijdvak van SectorplanPlus subsidie aan te vragen. Naast subsidie voor extra opleidingsinspanningen gericht op nieuwe instroom, was het dit vierde tijdvak ook mogelijk een aanvraag in te dienen voor scholing gericht op behoud en het inzetbaar houden van personeel. Bovendien is de verantwoording op een aantal punten vereenvoudigd. Dit maakte het extra aantrekkelijk om subsidie aan te vragen.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor regionale werkgevers in de Zorg en Welzijn. Het project loopt van medio 2017 tot en met december 2021, verdeeld over in totaal 4 tijdvakken. Eind december 2019 is het vierde tijdvak gesloten voor nieuwe aanvragen. Het gaat daarbij om trajecten die starten na januari 2020.

Afgelopen anderhalve maand is hard gewerkt om alle aanvragen te beoordelen. Na de eerste beoordeling bleven er maar liefst 1.243 instellingen over die in dit tijdvak subsidie hebben aangevraagd voor in totaal 422.785 deelnemers. Daarvan zijn er 33.443 aanvragen voor een BBL-opleiding en 6.654 voor een hbo-opleiding. Het grootste deel van het subsidiebedrag is gemoeid met deze categorieën opleidingen. Van alle aanvragen hebben 786 instellingen een aanvraag voor behoud gedaan. In totaal is ongeveer 30% van alle aanvragen gericht op het behouden en het inzetbaar houden van huidige medewerkers.

  Aantal werknemers waar een opleiding voor is aangevraagd
Branche (incl. aantal instellingen) Activiteit A: kwalificerend beroepsonderwijs mbo Activiteit B: kwalificerend beroepsonderwijs hbo Activiteit C: traininf en opleiding lang/ oriëntatiebaan Activiteit D: training en opleiding middellang Activiteit E: training en opleiding kort
Ambulancezorg (10) 24 50 125 54 632
Apotheek (191) 443 2 6 9 47
GGZ (66) 1.877 984 1.000 2.277 44.759
Huisartsen (246) 186 267 333 383 3.480
Eerstelijnszorg overig* (5) 8 5 2 0 39
GHZ (99) 4.363 704 2.537 3.888 36.858
Jeugdzorg (61) 362 342 818 1.103 11.647
Kraamzorg (40) 311 16 885 84 12.680
Tandarts (1) 3 0 1 0 0
UMC (5) 58 138 137 930 730
VVT (444) 24.989 3.434 10.139 12.977 223.347
Welzijn (27) 47 42 75 277 1.547
Ziekenhuizen (48) 772 670 549 418 7.965
Totaal 33.443 6.654 16.607 22.350 343.731

Hieronder vallen bredere gezondheidscentra en apotheekhoudende huisartsen

Het ministerie zal de subsidieaanvraag dit voorjaar omzetten in een subsidieverlening. Insteek daarbij is om alle aangevraagde opleidingstrajecten die voldoen aan de spelregels voor een zo groot mogelijk deel subsidiabel te stellen. Voor de aanvragende organisaties alle aanleiding om vol aan de slag te gaan met het realiseren van hun plannen gericht op instroom en behoud van medewerkers.