Opnieuw meer aanvragen SectorplanPlus in het vierde tijdvak

Op 21 december is de mogelijkheid gesloten voor instellingen om aanvragen in te dienen voor het 4e tijdvak van het SectorplanPlus. Het aantal organisaties dat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, lag opnieuw hoger dan bij het vorige tijdvak. Wellicht spelen de vereenvoudiging van de verantwoordingslast en de verruiming van de mogelijkheden hierbij een rol.

In het vierde tijdvak hebben totaal 1.290 instellingen subsidie aangevraagd voor ruim 437 duizend zorgverleners. Nieuw in dit tijdvak is de mogelijkheid tot het opnemen van scholingsinspanningen gericht op behoud en duurzame inzetbaarheid van zittend personeel. Uit een eerste screening blijkt dat in meer dan 50% van alle aanvragen activiteiten gericht op het behouden van zittende medewerkers zijn begroot.

Komende periode worden alle ingediende aanvragen beoordeeld door de projectleiders van de 14 regionale werkgeversorganisaties en zal in overleg met het Ministerie van VWS worden bezien op welke wijze de uitvoering van zoveel mogelijk voorgenomen inspanningen gestimuleerd kan worden. Naar verwachting zullen aanvragende organisaties na het eerste kwartaal bericht krijgen of hun aanvragen gehonoreerd zijn en hoeveel subsidie zij kunnen verwachten.