SectorplanPlus draagt bij aan eerstelijnszorg voor jeugdigen

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn voor opleidingen die leiden tot een evenwichtige arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. En daarmee tot een kwalitatief goede zorgverlening aan kwetsbare doelgroepen binnen onze samenleving.

 

Eén van deze kwetsbare doelgroepen is die van de jeugdsector. In het eerste half jaar van 2019 is het aantal jeugdigen dat zorg nodig heeft volgens cijfers van het CBS opnieuw gegroeid. En daarmee nemen ook de wachtlijsten voor deze doelgroep toe.

 

Een belangrijke stap in het aanpakken van de wachtlijsten is investeren in de eerste lijn. Door al bij de huisarts in te grijpen, kan de behoefte aan zwaardere zorg voorkomen worden. Het beleid van VWS richt zich dan ook, naast het aanpakken van de wachtlijsten, op de verdere doorontwikkeling van de in jeugdzorg gespecialiseerde functie van praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH). Daarbij schenken ook de projectleiders SectorplanPlus extra aandacht aan de jeugdzorgsector. Met SectorplanPlus kan voor deelnemers aan de POH opleiding subsidie worden aangevraagd, waarmee onder meer praktijkondersteuners kunnen worden opgeleid die zich specificeren in jeugdzorg. Met als doel een impuls te geven aan de zorg die binnen huisartsenpraktijken geboden kan worden om de Zorg voor de Jeugd in de eerste lijn te versterken.

 

Om de subsidie voor de trajecten, met name voor kleinere aanvragers, toegankelijker te maken, is vanaf tijdvak 4 de verantwoordingslast voor deze aanvragers sterk verminderd.

 

In het voorjaar van 2020 hebben we zicht op het aantal huisartsen dat daadwerkelijk een subsidie voor deze opleiding heeft aangevraagd en kunnen nadere uitspraken worden gedaan over het te verwachte aantal extra opleidingen POH jeugdzorg.