Slimmer verantwoorden binnen SectorplanPlus

Op 19 en 20 juni zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioCoöp, enkele vertegenwoordigers van regionale werkgeversorganisaties, EY en diverse zorgorganisaties uit alle branches in Zorg en Welzijn bij elkaar gekomen voor de  tweedaagse sessie ‘Anders en Slimmer verantwoorden SectorplanPlus’.

Aanleiding & doel
Het aanvragen en verantwoorden van subsidie brengt werk met zich mee en verhoogt de administratieve druk binnen organisaties. Dit terwijl organisaties doorgaans al onder hoge druk staan. Voor de activiteiten C, D en E is de verantwoordingslast het zwaarst, omdat hier de werkelijk gemaakte kosten moeten worden aangetoond. De subsidie is in verhouding tot de last relatief laag.

Tijdens de tweedaagse zijn we met vertegenwoordigers van alle partijen binnen de keten op zoek gegaan naar andere wegen om te komen tot een goede verantwoording. Het verminderen van de administratieve lasten is hierbij het doel. Op twee niveaus zijn we aan het werk gegaan, namelijk:

  1. Hoe kunnen we de verantwoording van SectorplanPlus nog binnen de huidige looptijd vereenvoudigen (korte termijn doelstelling)?
  2. Hoe kunnen we de opgedane inzichten en kennis van ‘anders verantwoorden’ in gaan zetten bij nieuwe subsidietrajecten (lange termijn doelstelling)?

Opbrengst & vervolg
Hoewel een aantal deelnemers aan de sessie begon met enige scepsis, heeft de sessie geleid tot een energieke en positieve sfeer met zicht op resultaat. Concreet heeft de sessie een aantal mogelijke vereenvoudigingen opgeleverd die op dit moment door de uitvoerende partijen, de accountant en het ministerie van VWS op haalbaarheid worden onderzocht. Het gaat dan om zaken als:

  1. Schrappen van de zorggebonden functie, waardoor zorgbreed kan worden aangevraagd en het niet langer noodzakelijk is om aan te tonen dat een werknemer werkzaam is in het primaire proces;
  2. Schrappen van de deelnemerverklaring door de werkgevers op hun verantwoordelijkheid te wijzen over het informeren van werknemers in het kader van de AVG (informatieplicht);
  3. Het toestaan van A of B trajecten die succesvol worden afgerond in 5 maanden of langer (is nu minimaal 6 maanden);
  4. De maximum bedragen bij C2, D en E gelijkstellen op € 2.000,- en soepel omgaan met de duur van de opleiding in relatie tot de gekozen activiteit.
  5. Onderzoeken in hoeverre de verantwoording voor C, D en E (vanaf tijdvak 4) op normbedragen en prestatie-eenheden kan in plaats van op werkelijke kosten, waardoor de bewijslast minder zwaar wordt.
 
Op de punten 1 t/m 4 hopen we binnen enkele weken duidelijkheid te kunnen verstrekken. Punt 5 zal een langere onderzoekstijd vergen. Voor alle punten geldt de vraag of het haalbaar is en vanaf wanneer het geïmplementeerd kan worden. Hier kunnen we op dit moment helaas geen nadere uitspraken over doen.

Aangezien een aantal van deze zaken mogelijk invloed heeft op tijdvak 3 is besloten voorlopig nog geen projectovereenkomsten voor tijdvak 3 af te sluiten. Uiteraard is de toekenning van de subsidie wel definitief en hoeft het partijen er niet van te weerhouden om wel de administratie, ook voor dit tijdvak, te blijven invoeren!

Lees ook het startverhaal over de aanleiding, het doel en de bedoeling van de tweedaagse.