Updates vanaf tijdvak 2

Hieronder vindt u een update over allerlei wijzigingen die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden en van kracht zijn geworden sinds tijdvak 2.
 

Adviesrapport Zorgkantoor
Arbeidsorganisaties wiens aanvraag (deels) betrekking heeft op de Verpleeghuiszorg, hebben bij het definitief maken van de projectaanvraag voor tijdvak 2 een bijlage ontvangen voor het Zorgkantoor. Deze bijlage kan, mits voorzien van advies en handtekening Zorgkantoor, worden geüpload door de aanvrager via “Accountgegevens” bij de “Documenten”. Indien er in meerdere regio’s is aangevraagd, kunt u meerdere bestanden uploaden (tip: geef elk bestand de naam van de regio mee waarover het gaat) alvorens het op ‘compleet’ te zetten.


De rol van de Adviescommissie
Vanaf tijdvak 2 gaat de nieuw in het leven geroepen Adviescommissie van start. Deze commissie gaat aan de hand van een referentiekader (de elementen zoals genoemd op p. 15 van het Actieprogramma Werken in de Zorg) in de tweede helft van 2018 alle RAAT’s adviseren en beoordelen aan. De adviescommissie brengt vervolgens advies uit aan VWS over al dan niet het toekennen van 25% van de subsidie. Mocht een advies in het najaar van 2018 onverhoopt negatief uitvallen, dan is er de mogelijkheid om dit in het voorjaar van 2019 te repareren.
 

Oriëntatiebaan
Vanaf tijdvak 2 zijn oriëntatiebanen subsidiabel. Dit zijn banen die voldoen aan de volgende eisen:

  • De medewerkers vallen onder de definitie ‘nieuwe instroom’ en komen nieuw in dienst;
  • Het betreft een tijdelijke functie van minimaal 16 dagen en maximaal 3 maanden, waarbij het oriënteren en leren (op de werkvloer) centraal staat;
  • De medewerker is gedurende deze periode 100% ‘boven formatief’ (niet productief);
  • De subsidiabele kosten bestaan uit de gederfde loonkosten gedurende dit traject;
  • De maximale subsidie bedraagt € 2.000,-.

Bij deelname aan een oriëntatiebaan kan in dezelfde periode (looptijd van de oriëntatiebaan) niet worden deelgenomen aan een andere activiteit.

Voor de verantwoording moeten in ieder geval de volgende documenten worden overlegd:

  • Deelnemersverklaring
  • Arbeidsovereenkomst waaruit de omvang van de oriëntatiebaan, de boventalligheid en de brutoloonkosten blijken
  • Loonstroken van alle maanden waarin de oriëntatiebaan van kracht is.


Keuze Sector Verpleeghuiszorg en Sector Zorg & Welzijn
Arbeidsorganisaties kunnen bij de projectaanvraag aangeven voor welke sector zij subsidie aanvragen. Indien zij alleen Verpleeghuiszorg aanvragen, dan kunnen zij bij de registraties alleen indienen bij Verpleeghuiszorg. Idem voor Zorg & Welzijn. Organisaties die echter voor beide sectoren registraties aanmaken, moeten op registratieniveau een keuze maken tussen Verpleeghuiszorg en Zorg & Welzijn. De combinatie van beide sectoren is niet meer mogelijk. De organisaties die de combinatie nog wel hadden aangevinkt, zijn hierover geïnformeerd en hebben een keuze gemaakt.